پنج شنبه, 01 آبان 1399 ساعت 17:15
خواندن 1105 دفعه

بازخوانی و نقد گزارش‌های اعتراض به صلح امام حسن علیه السلام

(بر اساس تحلیل رویکردها و ادبیات معترضان و منابع اعتراض)
نویسنده: هدایت‌پناه، محمدرضا؛ توحیدی‌نیا، روح‌‌الله
     
چکیده:
مطابق نقل منابع، برخی شیعیان پس از صلح امام حسن علیه السلام، به مخالفت برخاسته، با عبارات موهن، آن امام را مورد خطاب قرار دادند. کم‌توجهی برخی محققان به مباحث مبهمی همچون گوناگونی اسناد و منابع، تنوع ادبیات اعتراض و نبود قرائت صحیح از گفته‌ها و نامشخص بودن بستر زمانی و مکانی اعتراض‌ها، سبب انعکاس این روایات در آثار مخالفان شده است.
نوشتة حاضر می‌کوشد تا با توصیف دقیق و جامع واقعه، مدعای مخالفت نکردن بزرگان شیعه با امام حسن علیه السلام و توهین نکردن طرف‌داران به آن حضرت را به آزمون بگذارد.
این تحقیق نشان می‌دهد علاوه بر ریشه داشتن اعتراض‌ها در اندیشة خوارج و تحریف صورت‌گرفته توسط جریان طرفدار حکومت اموی با هدف تخریب و تضعیف اهل‌بیت علیهم السلام، می‌توان نظریة اعتراض اصحاب امام حسن علیه السلام را نادرست و ناقص دانست.

مطالعه متن کامل مقاله