شنبه, 07 فروردين 1400 ساعت 11:29
خواندن 114 دفعه

بررسی فقه الحدیثی کارکردهای امام مهدی در روایت اخذ میثاق از انبیای الهی

نویسندگان: محمدامین بالادستیان محمد غلامی
منبع: مطالعات مهدوی سال دهم تابستان 1398 شماره 44

چکیده
در برخی روایات، برای آخرین حجت الهی، کارکردهایی در نظر گرفته شده است. البته تحقق موارد آن در آخرالزمان است. بنابراین باید، تک تک آنها، بررسی فقه الحدیثی شود.
روایت اخذ میثاق از انبیای الهی در کتاب «کافی» از جمله آنهاست که در آن پنج کارکرد برای امام مهدی مشخص شده است:
1. نصرت دین؛
2.غلبه حکومت الهی؛
3. انتقام از دشمنان؛
4.عبودیت همگانی؛
5. جایگاه امامت امام مهدی در رسیدن انبیا به مقام اولوالعزمی. این نوشتار، با رویکرد حدیث پژوهانه، به بررسى سندی و دلالى حدیث مربوط می پردازد. در سلسله سند، یک راوی مجهول وجود دارد که البته با تشکیل خانواده حدیثی، محتوای روایت تأیید می شود. پیام اصلی روایت، نصرت دین است که بقیه مواردِ اشاره شده در ادامه روایت، تفسیر همان پیام اصلی است.

دریافت متن کامل مقاله