شنبه, 07 فروردين 1400 ساعت 08:47
خواندن 102 دفعه

گونه هاي يادکرد امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در قرآن و روايات تفسيري

نویسنده: روحاني مشهدي فرزانه

چکیده:   
دوران ظهور امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف، زمان تحقق غايت آفرينش انسان در زمين است و در قرآن فراوان از آن سخن رفته است. در تحقيق حاضر، با کمک روايات، سه گونه يادکرد امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در قرآن معرفي مي شوند که عبارتند از:
1-    يادکرد مستقيم امام مهدي؛
2-    يادکرد امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ضمن بيان سرگذشت پيامبران الاهي و مردمان پيشين؛
3-    يادکرد امام مهدي ضمن بيان مثال هايي از پديده هاي طبيعي.
آن گاه ضمن بررسي نمونه هايي از هر گونه، با تکيه بر روايات نشان داده مي شود شمار آياتي که درباره امام مهدي و آينده جهان پيام دارد، بيش از مواردي است که به طور مستقيم به پيوند آن با امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در روايات اشاره شده است و با تدبر در اين آيات مي توان حقايق فراواني درباره امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشریف به دست آورد.

دریافت متن کامل مقاله