دانشمندان شيعه از ديرباز، در ضمن كتب مربوطه و گا هي نيز در نوشته هاي مستقل ، آيات متعددي را همراه احاديث مربوط به آن ، در زمينه مهدويّت گردآوري كرده اند . مرحوم شيخ علي حائري در مجموعه گرانقدر «الزام الناصب» ، بيش از صدوسي آيه و «علامه سيد هاشم بحراني» (قد) در كتاب شريف «المحجة في ما نزل في القائم الحجة» صدو بيست آيه و در كتاب «المهدي في القران» نيز عهده دار همين مهم گشته ، با اين ويژگي كه روايات برگزيده را مستقيما ً يا با واسطه ، صرفأ ً از كتب اهل سنت نقل كرده…
یکشنبه, 18 خرداد 1393 ساعت 09:10
گذشته از دلایل عقلی مبنی بر صحت اعتقاد شیعیان به رجعت در آخرالزمان این مفهوم در كتب مقدس پیامبران قبل از اسلام عهد عتیق و عهد جدید نیز بارها تكرار شده است. رجعت از جمله اعتقادات شیعه اثنی عشری است كه بیشتر در موضوعات مطروحه در مهدویت به كار برده می شود. و از مصدر ثلاثی مجرد از باب رجع به معنی بازگشتن و برگشتن است. این كلمه در موضوعات مختلف و متفاوتی استخدام و به كار رفته از جمله این موارد می توان از بازگشت روح به بدن مادی و زنده شدن انسان در دنیا، بازگشت روح به بدن…
جمعه, 06 فروردين 1400 ساعت 01:21