سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه

نشست سوم: بازخوانی احادیث «کونوا النمرقه الوسطی» در پرتو متون اصیل دینی

دکتر محمد تقی سبحانی

دریافت صوت تعداد دانلود:  3

 

 

 

سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه

نشست دوم: مبانی نظری سلفیه از ابن تیمیه تا سلفیه معاصر

دکتر سید مهدی علی‌زاده موسوی

دریافت صوت تعداد دانلود:  3