شنبه, 29 دی 1397 ساعت 16:26
خواندن 427 دفعه

گزارشی از کتاب «فتاوی ابن تیمیة فی المیزان»

نويسنده : محمد بن احمد الیعقوبی، تصحیح: محمد انجم المصباحی

مؤلف این کتاب محمد بن احمد الیعقوبی است که نام کامل آن محمد بن احمد مسکة بن العتیق الیعقوبی است.
او کتاب خود را در پاسخ به فتاوای ابن تیمیه نگاشته است که وهابیان در مساله ی زیارت و علی الخصوص زیارت خاتم الانبیاء، مطرح می کنند.
کتاب او مشتمل بر مقدمه و هشت باب است که باب اول آن، حاوی صفات بارز فتاوای ابن تیمیه است که تشبه و تجسیم و اهانت بر مخالفین صفات بارز آن است.
باب دوم آن در بردارنده ی کلام ابن تیمیه در مورد جهت داشتن خداوند و پاسخ آن می باشد.
در باب سوم کلام بن تیمیه در رد عقاید و کلام و پاسخ به آن است
در باب چهارم کلام ابن تیمیه در مورد اینکه قرآن حادث است وخدواند با ما با صوت معمولی صحبت می کند و پاسخ به آن می باشد.
باب پنجم در مورد رد عصمت انبیاء توسط ابن تیمیه و پاسخ به آن است.
باب ششم مشتمل برکلام ابن تیمیه در رد حرمت سفر و ممنوعیت توسل و پاسخ به آن است.
و در باب هفتم به کلام این تیمیه در فنا و نابود شدن آتش و پاسخ به آن پرداخته است.
در باب هشتم به کلام این تیمیه در سب صالحان و پاسخ به آن پرداخته است.
در باب نهم به دیدگاه این تیمیه در مورد فلاسفه و پاسخ به آن پرداخته است
و در نهایت باب دهم به بیان برخی از موارد خرق اجماع ابن تیمیه پرداخته است.

منبع: پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی