دوشنبه, 11 اسفند 1393 ساعت 10:00
خواندن 987 دفعه

ملاقات ویژه با سرور جوانان بهشتی از میان کتاب و کلمات

آنچه در این گزارش خواهد آمد، گزیده‌ای از کتابهایی است که با مراجعه به وبگاه کتابخانه ملی ایران به دست آمده و بپس از دسته‌بندی موضوعی، به ترتیب تاریخی مرتب شده‌اند:

سیمای مناقب و کرامات
شرح فضایل و کرامات امام حسین (علیه السلام) و معرفی سیره نظری و عملی آن حضرت در راستای پردازش الگویی معنوی برای پیروانش، مضمونی درخور تأمل برای پژوهشگران این حوزه بوده و سبب‌ساز خلق آثاری در این باره شده است؛ آثاری که گزیده‌ای از آنها را در فهرست زیر می‌توان دید:

• ت‍وح‍ی‍د در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام)، ج‍واد ام‍ی‍ری‌ اراک‍ی‌، قم: دارالنشر، قم: دارالنشر، 103 صفحه، چاپ اول 1363، 60 ریال.
• پ‍رت‍وی‌ از ع‍ظم‍ت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌ ص‍اف‍ی‌، تهران: کتابخانه صدر، 472 صفحه، چاپ اول 1364، 150 ريال.
• ق‍رآن‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دباقر م‍ح‍ق‍ق‌، تهران: بعثت، 135 صفحه، چاپ اول 1364.
• ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن (علیه السلام)، م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍ال‍ح‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، قم: انصاریان، 332 صفحه، چاپ دوم 1374، 4000 ريال.
• چ‍ه‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ از ک‍رام‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ اه‍وازی‌‌، قم: م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا، 123 صفحه، چاپ اول 1376، 2700 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام) چ‍ش‍م‍ه‌س‍ار اع‍ج‍از: در ف‍ض‍ای‍ل‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، جعفر موسوی، محسن یزدیان، قم: انصاری، 160 صفحه، چاپ اول 1377.
• ه‍م‍گ‍ام‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) ب‍ا ق‍رآن‌، ح‍س‍ن‌ ده‍ش‍ی‍ری‌، رح‍م‍ت‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ناشر مؤلف، 188 صفحه، چاپ اول 1377، 5000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: آف‍ت‍اب‌ ت‍اب‍ان‌ ولای‍ت‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی، قم: روحانی، 319 صفحه، چاپ ششم 1378، 22000 ريال.
• ف‍ض‍ائ‍ل‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و زی‍ارت‌ ع‍اش‍ورا، ع‍ب‍اس‌ ن‍ص‍رال‍له‌زاده‌ زوارده‍ی‌، مشهد: هاتف، 128 صفحه، چاپ دوم 1379، 6000 ريال.
• ب‍ر ک‍ران‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ائ‍ی ‌ن‍س‍ب‌، قم: مهدیه، 194 صفحه، چاپ اول 1380.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و آئ‍ی‍ن‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر، رح‍م‍ت‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، حسن دهشیری، قم: نشر روح، 272 صفحه، چاپ اول 1381، 9000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام)، ال‍گ‍وی‌ زن‍دگ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی‌، قم: فاطیما، 347 صفحه، چاپ پنجم 1381، 31000 ريال.
• پ‍رت‍وی‌ از ف‍ض‍ائ‍ل‌ و م‍ن‍اق‍ب‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ام‍ی‍ر ت‍وان‍ا، تهران: سنا، 231 صفحه، چاپ اول 1381.
• ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(علیه السلام)، ام‍ام‌ ارزش‍ه‍ا، م‍رض‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍دزاده، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍اع‌، 758 صفحه، چاپ اول 1381، 37000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام) ب‍ر ک‍ران‍ه‌ عزت‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ص‍ح‍اب‍ی‌، ناشر مؤلف، 379 صفحه، چاپ اول 1382.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ن‍و، ج‍واد س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، قم: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌، 218 صفحه، چاپ اول 1382، 12000 ريال.
• ف‍رازه‍ای‍ی‌ از س‍ی‍ره‌ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍ع‍دی‌، قم: ائمه علیهم السلام، 215 صفحه، چاپ اول 1382، 9000 ريال.
• ن‍گ‍رش‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍ره‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍هماال‍س‍لام‌، ج‍ع‍ف‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی‌، تبریز: راه آسمان، 243 صفحه، چاپ اول 1382، 15000 ريال.
• س‍ی‍ره‌ اخ‍لاق‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، م‍ژگ‍ان‌ وی‍س‍ی‌ و م‍ه‍دی‌ ص‍دی‍ق‍ی‌ن‍ی‍ا، تهران: ناشر مؤلف، 90 صفحه، چاپ اول 1383.
• س‍ی‍ره‌ و س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ن‍ی‍اد گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍دث‌ و م‍ورخ‌ ش‍ام‍ی‌، اب‍ن‌ع‍س‍اک‍ر، در ک‍ت‍اب‌ ب‍زرگ‌ ت‍اری‍خ‌ دم‍ش‍ق‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍لال‍ی‌، ترجمه جویا جهانبخش، تهران: اساطیر، 240 صفحه، چاپ اول 1383، 24000 ريال.
• ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و س‍ی‍ره‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، سید علی خامنه‌ای، تهران: قدر ولایت، 130 صفحه، چاپ دوم 1383، 7000 ريال.
• ق‍رآن‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌، ع‍ب‍اس‍ع‍لی‌ ام‍ی‍ن‍ی به سفارش م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ م‍رک‍زجهانی علوم اسلامی، قم: فرهنگ منهاج، 224 صفحه، چاپ اول 1384، 20000 ريال.
• امام‌حسین علیه‌السلام و قرآن « مجموعه مقالات»، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم: بوستان کتاب، 280 صفحه، چاپ پنجم 1385، 35000 ريال.
• س‍ازن‍دگ‍ی‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، اح‍م‍د ص‍اب‍ری‌ ه‍م‍دان‍ی‌، تهران: ارغنون، 153 صفحه، چاپ اول 1385.
• سومین امام (علیه السلام): زندگانی ، شخصیت ، حکایت و کرامات امام حسین (علیه السلام) همراه با پژوهشی در زندگی حضرت زینب (سلام الله علیها) و حضرت ابوالفضل (علیه السلام) به ضمیمه کتاب‌شناسی امام حسین (علیه السلام)، حمید قلندری بردسیری، قم: فراگفت، 539 صفحه، چاپ اول 1385، 35000 ريال.
• س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍اب‍ازاده‌، قم: دانش و ادب، 285 صفحه، چاپ دوم 1385، 18000 ريال.
• ویژگی‌های امام حسین (علیه السلام): الخصائص الحسینیه، عبدالکریم پاک‌نیا، قم: نسیم کوثر، 352 صفحه، چاپ اول 1385، 30000 ريال.
• وسعت کرم: کرامات و عنایات امام حسین علیه‌السلام به غیر شیعه، سخنان اندیشمندان غیرمسلمان درباره امام حسین علیه‌السلام، عزاداری امام حسین علیه‌السلام در کشورهای غیر مسلمان، محمد سقازاده، ناصر آبیار، قم: عطر عترت، 223 صفحه، چاپ اول 1385، 15000 ريال.
• امام حسین (علیه السلام) چراغ هدایت و کشتی نجات، اشرف‌الدین طباطبایی، تهران: بهراد، 357 صفحه، چاپ اول 1386، 45000 ريال.
• امام حسین (علیه السلام) سمبل شهادت، پرچمدار رسالت، هادی مدرسی، ترجمه حمیدرضا آژیر، تهران: انصار الحسین، 328 صفحه، چاپ دوم 1386.
• با امام حسین علیه‌السلام تا عرش، زهرا علیزاده‌برمی، قم: عصر رهایی، 216 صفحه، چاپ دوم 1386، 13000 ريال.
• اس‍وه‌ ج‍اوی‍د «ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام»، ت‍ق‍ی‌ واردی‌، قم: انتشارات دارالثقلین، 367 صفحه، چاپ دوم 1386، 40000 ريال.
• امام حسین علیه السلام این گونه بود: ترجمه الخصائص الحسینیه، جعفر شوشتری، ترجمه صادق حسن زاده، قم: آل علی، چاپ ششم 1386، 60000 ريال. 
• پ‍یش‍وای ص‍دی‍ق‍ی‍ن‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌، ترجمه ان‍ت‍ص‍ار شوشتری زاده، تهران: محبان الحسین (علیه السلام)، 247 صفحه، چاپ سوم 1386، 12500 ريال.
• معجزه و کرامات امام حسین علیه‌السلام، لطیف راشدی، سعید راشدی، تهران: سمیع، 240 صفحه، چاپ اول 1386، 22000 ريال.
• س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اک‍ب‍ری‌، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 190 صفحه، چاپ پنجم 1387، 20000 ريال.
• م‍ع‍ج‍زات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رپ‍ور، مشهد: نشر الف، 144 صفحه، چاپ سوم 1387، 15000 ريال.
• امام حسین علیه‌السلام شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، محمد‌تقی جعفری، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 630 صفحه، چاپ سیزدهم 1388، 90000 ريال.
• آشنایی با امام حسین علیه‌السلام: چراغ هدایت و کشتی نجات، باقر حسینی اصفهانی، قم: ابتکار دانش، 463 صفحه، چاپ اول 1388، 50000 ريال.
• با امام حسین به سوی بهشت، محمد مهدی تاج لنگرودی، تهران: ممتاز، 168 صفحه، چاپ اول 1388، 20000 ريال.
• عبرتها در سیره‌ی امام حسین علیه‌السلام، اعظم مطهری، حسین مطهری، قم: استاد مطهری، 304 صفحه، چاپ اول 1388، 45000 ريال.
• قطره‌ای از اقیانوس عشق امام‌ حسین (علیه السلام)، حسین صنعت‌پور‌امیری، تهران: سازمان عقیدتی‌سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران‏‫، 309 صفحه، چاپ اول 1388، 34000 ريال.
• کرامات امام حسین علیه‌السلام، محمدحسین محمودی، تهران: مستجار، 240 صفحه، چاپ ؟ 1388، 27000 ريال.
• نگرش‍ی عرفانی، فلسفی و کلامی به: شخصیت و قیام امام حسین (علیه السلام)، قاسم ترخان، قم: انتشارات چلچراغ، 536 صفحه، چاپ اول 1388، 60000 ريال.
• ن‍م‍از و ع‍ب‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی، قم: صلاه، 128 صفحه، چاپ هفتم 1388، 15500 ريال.
• فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین علیهما‌السلام: ترجمه کتاب مدینةالمعاجز، هاشم بن سلیمان بحرانی، ترجمه سید غریب موسوی علوی، قم: ارمغان یوسف، 214 صفحه، چاپ سوم 1389، 40000 ريال.
• امام حسین علیه السلام پیشوای روشنایی‌ها، علی نصیری، قم: انتشارات وحی و خرد، 224 صفحه، چاپ اول 1390، 32000 ريال.
• سیره امام حسین علیه‌السلام، محبوب شفائی، قم: سنابل، 176 صفحه، چاپ اول 1390، 28000 ريال.
• سیری درسیره اخلاقی - قرآنی امام حسین علیه‌‌السلام، ابوالقاسم یعقوبی، قم: نورالحدیث، 236 صفحه، چاپ اول 1390، 35000 ريال.
• خورشید مشرقین‏‫: انوار درخشان از فضایل بی‌کران امام حسین علیه‌السلام‏‫، علی‌اکبر نهاوندی، قم: رسالت، 272 صفحه، چاپ اول 1391، 90000 ريال.
• امام حسین (علیه السلام) و پاکبازان راه عشق، م‍ص‍طف‍ی‌ اول‍ی‍ائ‍ی، تهران: مؤسسه مشکات هدایت رهروان، 184 صفحه، چاپ اول 1392، 55000 ريال.
• امام حسین راز حیات انسانی، علیرضا اسکندر‌پور، قم: مهرانگیز، 112 صفحه، چاپ اول 1392، 35000 ريال.
• امام حسین علیه‌السلام شریک قرآن، محمود شریعت‌زاده‌ خراسانی، قم: خادم الرضا (علیه السلام)، 536 صفحه، چاپ اول 1392.
• امام‌حسین علیه‌السلام و قرآن « مجموعه مقالات»، تهیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم: بوستان کتاب، 280 صفحه، چاپ هفتم 1392.
• جنگ یا صلح: بررسی تطبیقی اصول سیاست استراتژیک امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام)، رامین توری دیگران، تهران: داناپناه، 124 صفحه، چاپ اول 1392، 65000 ريال.
• حسین (علیه السلام) امام عشق، محمدمهدی عباسی، تهران: نار، 210 صفحه، چاپ اول 1392، 28000 ريال.
• شایسته سالاری در سیره‌ی امام حسین(علیه السلام) (رویکرد مدیریت شایسته‌ سالار)، مریم حیدری کیا، تهران: سپند مینو، 212 صفحه، چاپ اول 1392.
• صفات افعالی خدا در رابطه با امام حسین (علیه السلام)، عبدالله فرهادی، قم: نسیم کوثر، 152 صفحه، چاپ اول 1392، 55000 ريال.
• قرآن و امام حسین علیه‌السلام، امام حسین علیه‌السلام و قرآن، محمدعلی رضایی اصفهانی، قم: انتشارات پژوهش های تفسیر علوم قرآن، 448 صفحه، چاپ اول 1392.
• یک غنچه، صد زخم : نگاهی به زندگی و شخصیت امام حسین علیه‌‌السلام، حسین سیدی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 416 صفحه، چاپ اول 1393.

ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام): م‍ع‍راج‍ی‌ دی‍گ‍ر در ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌
نگاه تاریخی به زندگی امام حسین (علیه السلام) و روایت حیات پرفراز و  نشیب و تاریخ ساز او، محور چرخش قلم مورخان و نویسندگان بیشماری بوده است که گاه خالق آثاری بدیع و ماندگار شده‌اند؛ آثاری که گلچینی از آنها در زیر آمده است:

• ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌، م‍ح‍س‍ن‌ الام‍ی‍ن‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و انتشارات اداره پژوهش و نگارش، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 311 صفحه، چاپ چهارم 1364، 250 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌،‌ م‍وس‍ی‌ خ‍س‍روی‌، مشهد: صحافیان، 356 صفحه، چاپ اول 1364، 350 ريال.
• گ‍وش‍ه‌ای‌ از س‍رگ‍ذش‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍وری‌، تهران: فجر، چاپ 1364، 150 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا: ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌، حسین ع‍م‍ادزاده‌، تهران: نشر محمد، 898 صفحه، چاپ اول 1366، 1700 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام): وق‍ای‍ع‌ ک‍ربلا، ف‍داک‍اری‍ه‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍ب‍اس‌ ق‍م‍ی‌، تهران: مطبوعاتی حسینی، 255 صفحه، چاپ اول 1367، 1150 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌، ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ام‍ام‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍س‍ن‌ ام‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وج‍دان‍ی‌، تهران: سروش، 294 صفحه، چاپ اول 1373، 3350 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ص‍رف‍ی‌، قم: مدین، 116 صفحه، چاپ اول 1373، 1200 ريال.
• ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی، تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، 259 صفحه، چاپ اول 1374، 3500 ريال.
• زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌، ترجمه‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، تهران: مؤسسه ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، 64 صفحه، چاپ اول 1375، 1300 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام) از دیدگاه شرقشناسان، احسان شکرخدایی، تهران: پیام آزادی، 272 صفحه، چاپ اول 1376.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، م‍ح‍م‍دج‍واد ص‍اح‍ب‍ی‌، تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ رش‍د ه‍م‍گ‍ان‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، 80 صفحه، تهران: 1376، 1200 ريال.
• ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ام‍ام‍ت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌، ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، 158 صفحه، چاپ اول 1376.
• ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌،‌ م‍ه‍دی‌ رح‍ی‍م‍ی، ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، 107 صفحه، چاپ سوم 1376، 2200 ريال.
• حضرت امام حسین علیه‌السلام، مؤسسه البلاغ، ترجمه ذاکر حسین جعفری، قم: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (شعبه نشر و اشاعت)، 124 صفحه، چاپ اول 1376.
• ق‍ص‍ص‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، اح‍م‍د م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌زاده‌ و ق‍اس‍م‌ میر خلف بار، قم: مهدی یار، 208 صفحه، چاپ اول 1378، 6200 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) از ق‍ب‍ل‍ه‌گ‍اه‌ ت‍ا ق‍ت‍ل‍گ‍اه، رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ص‍ب‍ا، قم: سلسله، 224 صفحه، چاپ اول 1379، 7000 ريال.
• ب‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ چ‍ه‌ گ‍ذش‍ت‌؟، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ کاشانی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 240 صفحه، چاپ اول 1379، 6000 ريال.
• ج‍ل‍وه‌ ع‍ش‍ق‌: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌، قم: نشر جمال، 144 صفحه، چاپ اول 1379، 5000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌، ب‍در ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، تهران: نشر علوم روز، 794 صفحه، چاپ دوم 1380، 44000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ج‍واد ف‍اض‍ل‌، تهران: افراسیاب، 420 صفحه، چاپ دوم 1380، 3500 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (علیه السلام): ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍اق‍رش‍ری‍ف‌ ق‍رش‍ی‌ ترجمه جسین محفوظی، قم: بنیاد معارف اسلامی، سه جلدی، چاپ دوم 1380.
• ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) در ال‍ذری‍ع‍ه‌، م‍ح‍م‍د اسفندیاری، تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، 520 صفحه، چاپ اول 1380، 27000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌، ان‍ت‍وان‌ ب‍ارا، ف‍رام‍رز م‍ی‍رزای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اق‍ر طاهری نیا، همدان: دانشگاه بوعلی، 292 صفحه، چاپ اول 1381، 15900 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر، ش‍م‍س‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍رل‍ک‍ی‌، قم: طاووس بهشت، 189 صفحه، چاپ اول 1381، 6000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در ق‍رآن‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ دی‍گ‍ر، م‍ح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، تهران: امید آزادگان، 200 صفحه، چاپ اول 1381، 5000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ (ره‌)، ع‍ل‍ی‌ ب‍اق‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، تهران: سپهر اندیشه، 176 صفحه، چاپ اول 1381، 7500 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) در م‍دی‍ن‍ه‌ م‍ن‍وره‌،‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ش‍اوی‌، ترجمه ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش‌‌، قم: کوثر غدیر، 376 صفحه، چاپ اول 1381، 14000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) در م‍ک‍ه‌ م‍ک‍رم‍ه‌، ش‍ی‍خ‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ طب‍س‍ی‌، ترجمه ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش، قم: کوثر غدیر، 359 صفحه، چاپ اول 1381، 14000 ريال.
• ب‍ی‍دارت‍ری‍ن‌ س‍پ‍ی‍ده‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ گ‍ذرا ب‍ه‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ امام‌ حس‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، س‍ع‍ی‍د آل‌رس‍ول‌، تهران: نیک معارف، 112 صفحه، چاپ اول 1381، 5500 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ امام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ص‍رف‍ی، قم: نجبا، 116 صفحه، چاپ دوم 1381، 5000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ج‍م‍ع‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ای‌ ل‍ب‍ن‍ان‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا کفاش، تهران: عابد، 71 صفحه، چاپ چهارم 1381، 3500 ريال.
• زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ س‍الار ش‍ه‍ی‍دان‌، س‍ی‍دب‍ن‌ طاووس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، قم: نوید اسلام، 140 صفحه، چاپ دوم 1381، 5500 ريال.
• ف‍راز گ‍ل‍گ‍ون‌ پ‍ی‍روزی‌: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)،‌ ن‍ی‍رال‍س‍ادات‌ ص‍ان‍ع‍ی‌، تهران: اندیشمند، 160 صفحه، چاپ اول 1381، 8500 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ج‍ب‍اری، ن‍ظرع‍ل‍ی‌ ک‍وش‍ک‍ی‌‌، شیراز: نوید اسلام، 280 صفحه، چاپ اول 1382.
• ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ی‍س‍ت‌؟، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ک‍م‍پ‍ان‍ی‌، تهران: فروغی، 397 صفحه، چاپ هفتم 1382، 22000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍ل‍ی‌ ص‍ح‍ت‌، تهران: ناس، 279 صفحه، چاپ اول 1382.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) در ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر ع‍رب‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌ خ‍زع‍ل‍ی‌، تهران: امیرکبیر، 364 صفحه، چاپ اول 1383، 22000 ريال.
• ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) م‍ع‍راج‍ی‌ دی‍گ‍ر در ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ائ‍ری‌، تهران: رامین، 410 صفحه، چاپ اول 1383، 20000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ی‍ث‍م‌ ع‍س‍ک‍ری‌ س‍ده‌، مسجد سلیمان: ناشر مؤلف، 233 صفحه، چاپ اول 1383.
• مقاله‌شناسی امام حسین (علیه السلام): فهرست مقالات نشریات ایران، تهیه و تنظیم خانه پژوهش قم، قم: مؤسسه اطلاع‌رسانی اسلامی و مرجع، 274 صفحه، چاپ اول 1383.
• ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌: ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ روان‌)، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍پ‍هر‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، قم: ناصر، 702 صفحه، چاپ دوم 1383، 60000 ريال.
• امام‌حسین علیه‌السلام از دیدگاه دانشمندان شرق و غرب و علمای اهل سنت، احمد رگنی، قم: طوبای محبت، 224 صفحه، چاپ اول 1384.
• امام حسین علیه السلام، محسن ماجراجو، قم: عطر یاس، 190 صفحه، چاپ اول 1385، 8500 ريال.
• امام‌حسین علیه‌السلام احیاگر اسلام، حسینعلی حسینی‌سیغانی، قم: مجلسی، 367 صفحه، چاپ اول 1385، 20000 ريال.
• س‍ی‍د ال‍ش‍ه‍دا ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، گ‍روه‌ م‍ؤل‍ف‍ان‌ م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌، م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م‌، وس‍ام‌ ب‍غ‍دادی‌، ع‍دی‌ غ‍ری‍ب‍ادی‌، ترجمه عباس جلالی، قم: مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)، 332 صفحه، چاپ اول 1385.
• س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام) (س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا)، م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‍ی‌، تهران: معیار علم، 183 صفحه، چاپ دوم 1385، 15500 ريال.
• ه‍زار آف‍ت‍اب‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ش‌ داس‍ت‍ان‌ از اص‍ح‍اب‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌، تهران: مدرسه، 168 صفحه، چاپ ششم 1385.
• پژوهشی در مقتل‌های فارسی: کتابشناسی امام‌ حسین (علیه السلام)، محمدعلی مجاهدی به سفارش پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم: زمزم هدایت، 311 صفحه، چاپ اول 1386، 26000 ريال.
• رویکردی بدیع و دراماتیک بر سرگذشت جامع حضرت امام حسین (علیه السلام)، امیر فرهی، محمود طهماسبی‌لاریجانی، تهران: آبی، 156 صفحه، چاپ اول 1386، 15000 ريال.
• زیارت امام حسین علیه‌السلام بر اساس هزار سند از قرآن و حدیث، علی‌ روح‌بخش، قم: فائز، 254 صفحه، چاپ اول 1386، 25000 ريال.
• ش‍اه‍د ش‍ه‍ی‍دان‌: ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، ع‍ل‍ی‌‌م‍ح‍م‍د ب‍ش‍ارت‍ی‌ به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران: انتشارات سوره مهر، دو جلدی، چاپ دوم 1386.
• فرازهایی جذاب و خواندنی از زندگی امام حسین علیه‌السلام، امیرحسین علیقلی، تهران: اندیشه اسلامی، 143 صفحه، چاپ دوم 1386، 13000 ريال.
• امام حسین علیه‌السلام از دیدگاه یک مسیحی، آنتوان بارا، ترجمه احمد بانپور، مشهد: ضامن آهو، 367 صفحه، چاپ اول 1387، 45000 ريال.
• امام حسین(علیه السلام)، اصغر همدانی، تهران: گلزار کتاب، 613 صفحه، چاپ اول 1387، 60000 ريال.
• حضرت امام حسین علیه‌السلام، لطیف راشدی، محمدرضا راشدی، قم: لاهوتیان، 80 صفحه، چاپ دوم 1387، 8000 ريال.
• حسین‌ بن علی علیه‌السلام امام شهدا، مرضیه محمدزاده، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا، 855 صفحه، چاپ اول 1388، 150000 ريال.
• رد پای خورشید: امام حسین علیه‌السلام، از ولادت تا شهادت، مهدی محدثی، قم: بوستان کتاب، 176 صفحه، چاپ هفتم 1388، 55000 ريال.
• روایت گل سرخ: برگزیده حکایات امام حسین (علیه السلام) در متون کهن فارسی، مهدی الماسی، تهران: انتشارات سوره مهر، 464 صفحه، چاپ دوم 1388.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(علیه السلام)، ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌ م‍ح‍لات‍ی‌، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 591 صفحه، چاپ پانزدهم 1388، 75000 ريال.
• معرفةالحسین‌علیه‌السلام، محمدرضا افروغ، محسن زند، قم: آل طاهر، 144 صفحه، چاپ اول 1388، 22000 ريال.
• امام حسین (علیه‌السلام) ۵۰ سال بعد از سقیفه، حجت‌الله صفوی، اصفهان: همای رحمت، 600 صفحه، چاپ اول 1389.
• امام حسین علیه‌السلام از دیدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان‏‫، امیرحسین علیقلی، تهران: عابد، 95 صفحه، چاپ اول 1389، 13000 ريال.
• امام حسین علیه‌السلام، کاظم ارفع، تهران: انتشارات طلایی، 69 صفحه، چاپ دوم 1389.
• خون خدا: کوتاهه‌هایی از زندگانی امام حسین علیه‌السلام، مهدی قزلی، تهران: امیرکبیر، 111 صفحه، چاپ اول 1389، 15000 ريال.
• زندگینامه حضرت امام حسین (علیه السلام)، فاطمه جعفری‌نیکو، تهران: ساحل، 112 صفحه، چاپ 1389، 20000 ريال.
• سیمای امام‌ حسین (علیه السلام) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان، عبدالصمد پورنظمی‌ سیسی، کرج: پینار، 176 صفحه، چاپ اول 1389، 30000 ريال.
• اصحاب امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، اصغر ناظم زاده قمی، قم: بوستان کتاب، 636 صفحه، چاپ سوم 1390.
• امام حسین (علیه السلام)، علی روح بخش، قم: ورع، امام همام، 93 صفحه، چاپ دوم 1390، 12000 ريال.
• امام ناشناخته حسین‌ بن‌ علی علیه‌السلام، جلال‌الدین فارسی، تهران: آبگین رایان، 195 صفحه، چاپ اول 1390، 40000 ريال.
• بر پرنیان بال‌های عشق: نگاهی روایی به زندگی امام‌حسین علیه‌السلام، سید حمید موسوی گرمارودی، مشهد: تاسوعا، 144 صفحه، چاپ اول 1390، 24000 ريال.
• زندگینامه امام حسین (علیه السلام) و « نهضت عاشورا»، سید هادی دارابی، تهران: محور، 160 صفحه، چاپ اول 1390، 32000 ريال.
• امام حسین (علیه السلام) در اخبار و احادیث اهل سنت، نامیق صفی‌زاده، تهران: بوره‌که‌یی، 463 صفحه، چاپ اول 1391.
• امام حسین علیه‌السلام‏‫، سیده اعظم حسینی، تهران: انتشارات برهان صدق، 212 صفحه، چاپ اول 1391، 100000 ريال.
• امام حسین علیه‌السلام از دیدگاه اهل سنت، علی‌باقر شیخانی، قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 146 صفحه، چاپ اول 1391، 40000 ريال.
• امام حسین علیه‌السلام در آیینه‌ شعر و ادب فارسی، مریم محمدزاده‌ هروی، تهران: نشر بی زمان، 176 صفحه، چاپ اول 1391، 100000 ريال.
• بر امام حسین (علیه السلام) چه گذشت؟، رسول ایزدی، اهواز: کردگار، 264 صفحه، چاپ اول 1391.
• پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام حسن و امام حسین (علیه السلام)، احمد قاضی‌زاهدی‌ گلپایگانی، ترجمه محمدحسین رحیمیان، قم: مؤسسه فرهنگی پیوند با امام (زحمت الله علیه)، 367 صفحه، چاپ اول 1391، 130000 ريال.
• چهل منزل با امام‌حسین علیه‌السلام، علی‌اکبر رنجبران، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا، چاپ اول 1391، 120000 ريال.
• کشته اشک: شرح تفصیلی زندگانی امام حسین (علیه السلام)، محمدشریف نوری‌ شاهرودی، تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان چاپ و انتشارات، 478 صفحه، چاپ 1391، 120000 ريال.
• امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در روایات اهل سنت، مهدی اکبرنژاد، قم: بوستان کتاب، 260 صفحه، چاپ دوم 1392، 100000 ريال.
• ثارالله‏‫: شرح حال زندگانی حضرت امام حسین علیه‌السلام، اعظم‌السادات حسینی، تهران: برگا، 212 صفحه، چاپ دوم 1392، 120000 ريال.
• چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام، ع‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ای‍ی‌ ح‍ای‍ری‌، قم: لیله القدر، 232 صفحه، چاپ پنجم 1392، 95000 ريال.
• حسین بر بلندای تاریخ: فرازی از زندگانی امام‌ حسین (علیه السلام)، رحیم شاکرمی، خرم آباد: انتشارات شاپورخواست، 185 صفحه، چاپ ول 1392، 70000 ريال.
• خورشید کربلا : سیمای امام حسین(علیه السلام) و نهضت حسینی در منابع اهل سنت، محمدامین پورامینی، قم: برگ فردوس، 168 صفحه، چاپ اول 1392، 45000 ريال.
• داستانهایی از زندگانی امام حسین (علیه السلام)، حسن عبدی، قم: حبیب، 232 صفحه، چاپ اول 1392، 75000 ريال.
• قیام اشک : گزیده سخنان امام خمینی (زحمت الله علیه) درباره قیام امام حسین (علیه السلام) و عزاداری، بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (زحمت الله علیه)، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، 74 صفحه، چاپ پنجم 1392.

فروغ هدایت در شعاع کلام حسین (علیه السلام)
کلام امام حسین (علیه السلام)، از سویی آینه تمام نمای روزگار آن حضرت است و از سوی دیگر همچون پرتوی پرفروغ بر مسیر هدایت پیروان حقیقت و عدالت می‌درخشد. ادعیه و مجموعه سخنان گوهربار امام حسین (علیه السلام)، علاوه بر آنکه کتابهای زیادی را رنگین کرده، محملی برای نگارش شروح و تفسیر کلام آن حضرت شده است. نمونه هایی از این قبیل آثار در فهرست زیر قابل مشاهده‌اند:

• ش‍رح‌ دع‍ای‌ ع‍رف‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ن‍ق‍وی‌، تهران: بدر، 550 صفحه، چاپ اول 1371، 4300 ريال.
• پ‍رت‍وی‌ از ک‍لام‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، تهران: اشرفی، 342 صفحه، چاپ اول 1381، 9000 ريال.
• ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، م‍ح‍م‍د دش‍ت‍ی‌، قم: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ام‍ی‍رال‍م‍ؤم‍ن‍ی‍ن‌ (علیه السلام)‏‫، 384 صفحه، چاپ چهارم 1381، 150000 ريال.
• ش‍رح‌ دع‍ای‌ عرفه امام ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ن‍ق‍وی‌‌، تهران: قائن، 558 صفحه، چاپ اول 1382، 28000 ريال.
• ف‍روغ‌ ه‍دای‍ت‌: گ‍زی‍ده‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (علیه السلام)، ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍وان‌م‍ه‍ر، ن‍اص‍ر ح‍م‍ی‍دی‌، تهران: فردابه، 152 صفحه، چاپ اول 1382، 10000 ريال.
• ن‍ه‍ج‌‌ال‍ک‍رام‍ه‌: گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا و ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ امام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ال‍س‍لام‌، ترجمه م‍ح‍م‍درض‍ا اکبری، قم: جمکران، چاپ چهارم 1384، 20000 ريال.
• ن‍ی‍ای‍ش‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در ص‍ح‍رای‌ ع‍رف‍ات، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌؛ مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، 166 صفحه، چاپ پنجم 1384،15000 ريال.
• پندهای امام‌ حسین علیه‌السلام، حمزه کریم‌خانی، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 97 صفحه، چاپ اول 1385، 7000 ريال.
• فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام همراه با متن کتاب موسوعه، گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم، ترجمه علی مویدی، قم: معروف، 1000 صفحه، چاپ سوم 1385.
• ن‍ج‍وای‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ درع‍رف‍ات‌، ع‍ب‍اس‌ س‍ی‍ادت‌، تهران: سمیع، 296 صفحه، چاپ اول 1385، 15000 ريال.
• وص‍ال‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر دع‍ای‌ ع‍رف‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و عترت، احمد زمردیان، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 907 صفحه، چاپ چهارم 1387، 95000 ريال.
• دی‍وان‌ منسوب به ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ علیه‌السلام: ۶۱ - ۶۴ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌، محمد عبدالرحیم، ترجمه امیرهوشنگ دانایی، تهران: موعود عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 192 صفحه، چاپ دوم 1388، 20000 ريال.
• دانشنامه امام حسین علیه‌السلام، بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، محمد محمدی‌ ری‌شهری با همکاری سید محمود طباطبایی‌نژاد، سید روح‌الله سیدطبایی؛[مترجمان مهدی مهریزی، عبدالهادی مسعودی، محمد مرادی]؛ گزینش مرتضی خوش‌نصیب، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1083 صفحه، چاپ اول 1389، 150000 ريال.
• صد و ده نکته ناب از سخنان گوهربار امام حسین (علیه السلام)، حسین طباطبایی، تهران: قصر کتاب، 96 صفحه، چاپ دوم 1390، 12000 ريال.
• فرهنگ سخنان امام حسین(علیه السلام)، محمد دشتی، قم: عصر ظهور، 384 صفحه، چاپ اول 1390.

 

منبع : ایبنا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن