سه شنبه, 11 تیر 1392 ساعت 13:57
خواندن 6081 دفعه

مذهب تشيع و تحقيقات پطروشفسکی در کتاب اسلام در ايران


اسلام در ایران ، در واقع متن درسهای نویسنده برای دانشجویان تاریخ بوده است . مهمترین موضوعات این کتاب ظهور اسلام ، ورودِ آن به ایران ، قرآن مجید، منابع حقوق اسلامی ، تدوین فقه ، مجادلات فرقه ای ، کلام ، اسماعیلیان ، قرمطیان ، عرفان ، و پیروزی شیعه در ایران است . با اینهمه ، در این اثر نارساییهایی در موارد فقهی و حقوقی و جایگاه شیعیان به چشم می خورد که در ترجمه فارسی ، حاشیه محمدرضا حکیمی به توضیح و تبیین آن اختصاص یافته است.
کتاب "اسلام در ایران، از هجرت تا پایان قرن نهم هجری"، یکی از آثار ایرانشناس بزرگ اهل شوروی سابق و عضو آکادمی علوم آن کشور، "ایلیا پاولویچ پطروشفسکی" است که یکی از آثار مهم در زمینه منابع و متون تاریخ اسلام و تطورات تعالیم اسلامی و فقه اسلامی و صوفیگری و مذاهب و مسالک و نهضتهایی که مردم در بطن اسلام برپاکردند، بویژه تشیع است
این کتاب در سال 1350 توسط نشر پیام به چاپ رسید و تا سال 1363 که ممنوع چاپ شد، هفت بار تجدید چاپ شده بود. فصل آخر کتاب به چگونگی شکل گیری تشیع در ایران می پردازد .

pdf