آنچه در این شماره می خوانید:   چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت  نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت سپاه اسامه و…