آنچه در این شماره می خوانید:     پروندۀ علمی «بشارت به ائمۀ اثنا‌عشر»   دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش  رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل»  حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت  شناخت امامان حقّ از امامان جور…