آنچه در این شماره می خوانید:    مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » خدا یا ناخدا؛ نگاهی به احادیث - نَزِّلُونا عَن الرُّبُوبِیّة  غربت سند و استناد در مباحث روشنفکران دینی با نگاه به نمونه هایی از موضوع امامت  مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت  پدیدارشناسی جایگاه امامت و مقامات امامان علیهم السلام در…