آنچه در این شماره می خوانید:    غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام  بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل  چالش زیدیه پیرامون افتراض طاعت اهل بیت علیهم السلام در نیمه اول قرن دوم گونه‌های ولایت تشریعی امامان علیهم السلام در روایات  گستره ولایت تکوینی اهل…