بسم الله الرحمن الرحیم«چگونه محمدصلی الله علیه وآله و سلم به حقیقت خود شناخته می شود، در حالی که [در چنان رتبه بی نهایتی است که] خدای جلیل اسم او را قرین نام خود کرده و او را در عطابخشی شریک نموده و برای هر که فرمانش برد همان جزای طاعت خودش را قرار داده است؟!چنان که می فرماید: {وما…
چکیده :از مباحث بسیار مهم و ریشه ای که تأثیرکلیدی و اساسی در فرهنگ شیعه امامیه دارد، معرفت به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان رکن اساسی در شناسایی حقیقت دین است. در حقیقت فهم دین با تمام شاخه ها و زیر مجموعه هایی که داراست در گرو تمسک به قرآن و اهل بیت می باشد که سعادت…
چکیده :مقاله حاضر عهده دار بررسی و تحلیل انگیزه و اهداف خلفای سه گانه از جنگ ها و فتوحات با تأکید بر دو منبع تاریخی فتوح البلدان و انساب الأشراف، تألیف احمد بن یحیی بلاذری است. این مقاله نشان می دهد انگیزه و هدف فتوحات دعوت به اسلام نبود، بلکه در مرحله اوّل دریافت صدقه از کسانی بود که از…
چکیده :آغاز امامت امام کاظم علیه السلام همزمان با فراگیری چالش جانشینی در اذهان شیعیان امام صادق علیه السلام بود. مطالعه روایات معصومین نشان می دهد طراحی ویژه اهل بیت علیهم السلام به گونه ای صورت گرفته که در زمان بروز چالش، اصول شناخت امام در اختیار مردم باشد. نص، علم و ودائع امامت از جمله ابزارهای رفع حیرت است.…
چکیده (1) :نویسنده در بخش اوّل مقاله، جایگاه امامان را در نزد شیعه به عنوان تنها مفسران حقیقی قرآن شناسانده و سپس به دیدگاه های امامیه دربارۀ قرآن اشاره كرده و تفاسیر امامیه را معرفی كرده است. در بحث از اصول تفسیری در نزد امامیه به مسأله تحریف قرآن اشاره كرده و پس از بیان نظر چند تن از علما،…
چکیده :چه ادله، قرائن و نشانه هایی در روایات وجود دارند که امامت اشخاص امامان شیعه علیهم السلام را به اثبات می رسانند؟ این مقاله برای پاسخ به این سؤال به جمع آوری و عرضه راه های اثبات امامت اعیان ائمه علیهم السلام در کتب حدیثی شیعه می پردازد. این راه ها در تقسیم بندی کلی در چهار بخش نص،…
چکیده :در این نوشتار بر اساس مبنای قرینه گرایی و با ضمیمه سه قرینه به یکدیگر به ارائۀ دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه پرداخته شده است. نویسنده نخست به تبیین شیوۀ قرینه گرایی در معرفت شناسی پرداخته، سپس قرائن سه گانه را ذکر کرده است. قرینه اوّل بشارت به تولد دوازده سرور از نسل اسماعیل در تورات است؛…
چکیده : این نوشتار به بررسی بخشی از کتاب مکتب در فرایند تکامل می پردازد که در آن، به تحلیل تاریخیِ «باور شیعیان نسبت به ضرورت قیام مسلحانه توسط امامان علیهم السلام» و ابعادی از «عقیده به مهدویت» پرداخته شده است. در مباحث این بخش از کتاب، نهایتاً امور یاد شده، در تطور «امام شناسی شیعیان» تأثیرگذار دانسته (یا این…
مقدمه :کتاب الخصائص العلویه علی سائر البریه، نوشته ابوالفتح محمد بن احمد بن علی نطنزی ـ از دانشوران سده ششم هجری ـ در زمره آثاری است که اصل آنها به دست نیامده و مفقود شده؛ اما منقولاتی از آن در کتاب های پس از او زیاد بوده است. بر اساس همین منقولات، شیخ علی آل کوثر ، به بازسازی و…
چکیده :این نوشتار به معرفی کتاب مجموعه مقالات علم امام می پردازد. علم امام یکی از بارزترین صفات امامت است که از دیرباز در امام شناسی مورد توجه عالمان و متفکران اسلامی بوده است. از همین رو، دانشمندان شیعی در این باره رساله ها و کتاب هایی نگاشته اند. در این مجموعه 19 رساله و مقاله از دانشمندان شیعه با…
1 امیر المؤمنین علیه السلام در کتابهای درسی مقاطع مختلف تحصیلی امارات متحده عربی : [عبدالحسین طالعی] درونمایۀ بیشتر کتاب هایی که در زمینۀ امامت نوشته شده اند، تا حد زیادی به هم شباهت دارد؛ به گونه ای که پژوهشگر این عرصه با نگاهی شتاب زده می تواند چند کتاب را برگزیند که با مطالعۀ آنها از غالب منابع امامت…
One of the most important and thematic issues that has a key and fundamental impact on the culture of Twelver Shiism is the knowledge of the place of Prophet's Household as the basic element in the recognition of religion's truth. In fact, the understanding of religion with all its branches and subsets is contingent upon resorting to Qur'an and Prophet's…
This essay is a study and analysis of the motives and goals of triple caliphs in their wars and battles based on two works by Ahmad Ibn Yahya Belazari – i.e. Futuh ul-Buldan and Ansabul al-Ashraf . This article shows that the undelying motive of these wars and battles were not invitation to Islam, but in the first place, they…
The inception of Imamate of Imam Kazem (AS) was simultaneous with the pervasion of challenge of vicegerency in the minds of Imam Sadeq's Shiites. The study of prophetic traditions shows that the Household of Prophet has been so designed that in the time of challenge and trouble the principles of knowing the Imam are at people's disposal. The text, knowledge…
In the first part of the essay, the authors have relocated Imams' place by Shiite as the only true interpreters of Qur'an and then briefed on Twelvers' views of Qur'an and introduced Twelvers' interpretations. In discussing of the principles of interpretation by Twelvers the authors have addressed the issue of Qur'an's distortion, and without more elaboration on the matter, mentioned…
Which evidences and signs do exist in Prophetic Traditions that demonstrate the Imamate of Shiite Imams? To answer this question, this essay seeks to collect and introduce the ways of demonstration of Imamate of Archetypes of Imams (AS) from Shiite tradition books. These ways in a general classification can be expressed in four parts of Text, Knowledge of the Absent,…
Based on evidentialism and by annexing three evidences together a new reason has been developed in this essay for the Imamate of Shiite Twelve Imams (AS). Having explained the methodology of evidentialism in epistemology, the author mentioned triple evidences. The first evidence is Torah's good news about the birth of twelve overlords from Samuel's descent; the second evidence is the…
This essay is an assessment of a part of School in the Process of Evolution within which a historical analysis has been conducted of "Shiites' belief about the necessity of armed rebellion of Imams (AS)" and some aspects of the "belief in Mahdawyat [Messianism]". In this part of the book the aforementioned issues are finally considered (or suggested to the…
This essay is a review of the proceedings of Imam's Knowledge. Imam's Knowledge is one of the most noticeable characteristics of Imamate that has always been considered by Islamic thinkers and scholars in Imamological studies. Thus, Shiite scholars have written numerous essays and books on this subject. This collection hosts 19 essays and articles by Shiites scholars with different approaches…
 جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله - محمد خادمی  بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری - محمد حسین امامی جو/ حسین رضوی  جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام - سید محمد کاظم طباطبایی/ علی رضا بهرامی  قرآن ناطق و قرآن صامت -…