چهارشنبه, 12 تیر 1398 ساعت 16:07
خواندن 210 دفعه

مقایسه اندیشه مهدویت شیعه اثنی عشری و نظریه پایان تاریخ مهدویت

نویسندگان:  حسن حضرتی نفیسه فلاح پور
منبع:  مجله تاریخ اسلام سال دهم تابستان 1388 شماره 38

چکیده
موضوع پایان تاریخ که از آموزه های ادیان و مذاهب مختلف آن از جمله تشیع اثنی عشری است، در دوران معاصر نیز مورد توجه ویژه اندیشمندان مغرب زمین قرار گرفته است. فوکویاما از نظریه پردازانی است که اندیشه های او در این زمینه آوازه یافته است. در این مقاله پایه های نظری مهدویت در سپهر اندیشه ای تشیع اثنی عشری با نظریه پایان تاریخ فوکویاما در محورهای زیر مقایسه شده است: قانونمندی تاریخ، تکامل تاریخ، کرامت انسان و سرانجام چیستی و ویژگی های غایت تاریخ، این مقاله به این نتیجه دست یافته است که مهمترین تفاوت مبنایی این دو نظریه، در نگاه به انسان و ابعاد وجودی اوست.

دریافت متن کامل مقاله