یکشنبه, 07 تیر 1394 ساعت 16:54
خواندن 1711 دفعه

بازشناسی مفهومی شرطة الخمیس در زمان حکومت امام علی علیه السلام - نعمت الله صفری فروشانی، عباس میرزایی

 

 

چکیده:

شرطۀ الخمیس واژه مرکبی است که می تواند به عنـوان یکـی از مصـادیق تشـکیلات نظامی در تمدن اسلامی، مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه و کارکرد نظامی شرطۀ الخمیس، در زمان حکومت امام علی، در شماری از منابع تاریخی بازتاب یافته و مورد تأییـد قـرار گرفته است. اما برخی از منابع رجالی، تاریخی و حدیثی شیعه - یا متمایل به شـیعه - بـا  رویکردي متفاوت، آن را نهادی ویژه -و حتی مقدس - بـه شـمار آورده انـد و بـا تنـگ گرفتن دایره شمول آن، تنهـا افـراد خاصـی را در درون آن جـاي داده انـد  .  ایـن مقالـه می کوشد تا با سنجش و ارزیابی گزارش های منابع مختلف، و تدقیق در شواهد و قـرائن هر دو سو، نتایج منقحی را به دست دهد.

 

 

 

 

 

متن مقاله

 

منبع : پژوهش نامه تاریخ اسلام، شماره 6