دوشنبه, 15 تیر 1394 ساعت 08:30
خواندن 1283 دفعه

تأثیر دو باور اعتقادی توحید و معاد بر اخلاق در نهج البلاغه - مسلم محمدی، مرضیه محمدی

چکیده:

باور به دو اصل مبدأ و معاد در دلبستگی و پایبندی به ملکات و سجایای اخلاقی حائز اهمیت و خاستگاه پژوهش های بسیار است.
باور به شعور عالم هستی و تأثیر تکوینی رذایل و فضائل اخلاقی بر جهان و مرجعیت اخلاقی خداوند به این معنا که اساس همه چیز در عالم، به ذات مطلق الهی باز می گردد، از نتایج التزام به وجود خداوند یگانه است.
حسن فاعلی و تقرب به او از پیامدهای اخلاق موحدانه است، به خصوص اینکه در این رویکرد نیت امری اعتباری و قراردادی نیست بلکه حقیقتی تکوینی و تأثیرگذار بر افعال اخلاقی به حساب می آید.
باور به معاد و روز واپسین، نگاه زاهدانه به دنیا را درپی خواهد داشت، علاوه بر اینکه مسئله قیامت، بهترین ضمانت اجرا در فعل و ترك فضائل و رذائل اخلاقی است.

كلید واژه ها: نهج البلاغه، اخلاق، اصول اعتقادی، مبدأ، معاد.

 

دانلود مقاله

 

 

منبع : فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، سال سوم، شماره 11