چهارشنبه, 19 آذر 1393 ساعت 09:30
خواندن 1013 دفعه

اهمیت و فلسفه زیارت مرقد حسینی - جعفر الهادی

چکیده

دین اسلام بر زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ  بزرگان دینی تأکید دارد و این سنّت در سفارش پیشوایان دینی به زیارت بارگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ، امامان معصوم: و دیگر بزرگان دینی جلوه گر شده است. در فرهنگ تشیع، زیارت مرقد امام حسین علیه السلام اهمیت ویژه ای دارد؛ به طوری که در روایات فراوانی از پیامبر صلی الله علیه وآله و دیگر معصومان: واجبی اخلاقی شمرده شده است. بیشتر این روایات از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که این امر به سبب فراغت و گشایشی بود که در آغاز حکومت عباسیان برای ایشان پدید آمد.

این مقاله پس از بیان اهمیت و فلسفۀ  زیارت مرقد بزرگان دینی به ویژه امام حسین علیه السلام نزد مسلمانان، روایاتی را در این باب بیان کرده، سپس با اشاره به نمونه هایی از سفارش های پیشوایان دینی دربارۀ  زیارت مرقد حسینی و دیدگاه علمای شیعه دراین باره، برخی از مشهورترین زائران بارگاه سیدالشهدا علیه السلام را نام برده و موضع حاکمان ستمگر را در برابر زیارت مرقد امام حسین علیه السلام بیان کرده است

 

دانلود مقاله

 

منبع: فصلنامه زیارت(ویژه نامه اربیعین) - شماره19-20